צו הבטיחות בעבודה (תמצית הפקודה), תשכ"א-1961

צו הבטיחות בעבודה (תמצית הפקודה), תשכ"א-1961 בתוקף הסמכות לפי הסעיפים 68 ו-70 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן - הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948 אני מצווה לאמור: 1. תמצית הפקודה תמצית הפקודה שפורסמה בירחון העבודה והביטוח הלאומי, חוברת מספר 2-3, חודשים שבט-אדר תש"ך (פברואר-מרס 1960) עמ' 27, היא התמצית לצורך סעיף 70 לפקודה. 2. ביטול צו בתי חרושת (תמצית הפקודה), תשי"ב-1952 - בטל. 1 ק"ת, תשכ"א, 753; תשכ"ג, 1175.צו (חקיקה)בטיחות בעבודהצווים