צו הביטוח הלאומי (הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה), התש"ן-1990

צו הביטוח הלאומי (הגדלת השיעור לפעולות למניעת אבטלה), התש"ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיף 127 יט(ב) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. העלאת השיעור למניעת אבטלה השיעור הנקוב בסעיף 127יט(א) לחוק ישתנה מ-5% ל-10% מאומדן הגביה השנתית של דמי ביטוח אבטלה לשנת הכספים 1989. 1 ק"ת תש"ן, 379.צו (חקיקה)דמי אבטלהביטוח לאומיצווים