צו ההגנה (כספים) (איסור יבוא שטרי כסף), תשי"ח-1957

צו ההגנה (כספים) (איסור יבוא שטרי כסף), תשי"ח-1957 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8א לתקנות ההגנה (כספים), 1941, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. תחולת תקנה 8א לתקנות ההגנה (כספים), 1941 תקנה 8א לתקנות ההגנה (כספים), 1941, תחול על כל שטרי כסף שהם הילך חוקי בישראל. 1 ק"ת תשי"ח, 127 צו (חקיקה)יבואצווים