צו היבוא והיצוא (עיסוק בסחר חוץ), התשמ"ב-1981

צו היבוא והיצוא (עיסוק בסחר חוץ), התשמ"ב-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-4 לפקודת היבוא והיצוא (נוסח חדש), התשל"ט - 1979, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ח) בצו זה - "יצוא" - הוצאה או גרם הוצאה מישראל בים, ביבשה או באויר של טובין שניתן להגיש עליהם רשימון ולקבל עליו התרה בהתאם לסעיף 24 לפקודת המכס (להלן - הפקודה); "יבוא" - הבאה או גרם הבאה לישראל בים, ביבשה או באויר של טובין שניתן להגיש עליהם רשימון ולקבל עליו התרה בהתאם לסעיף 24 לפקודה; "עיסוק בסחר חוץ" - עיסוק ביבוא או ביצוא; "הממונה" - מנהל מינהל סחר חוץ במשרד התעשיה והמסחר, או מי שהוא הסמיכו לכך; "אזור" - כל אחד מאלה: יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן. 2. פרטים מזהים (תיקון: תשמ"ז) (א) כל העוסק בסחר חוץ חייב לציין, במילוי המסמכים הנדרשים ממנו על פי דין, שם, מען ומספר, המזהים את אישיותו המשפטית (להלן - הפרטים המזהים), כמפורט להלן: (1) יחיד תושב ישראל או יחיד תושב האזור - הפרטים המזהים במרשם התושבים; (2) חברה רשומה בישראל - הפרטים המזהים אצל רשם החברות; (3) שותפות רשומה, הרשומה בישראל - הפרטים המזהים אצל רשם השותפויות; (4) אגודה שיתופית הרשומה בישראל - הפרטים המזהים אצל רשם האגודות השיתופיות; (5) עמותה הרשומה בישראל - הפרטים המזהים שלה אצל רשם העמותות. (ב) הרשומים להלן לא יעסקו בסחר חוץ קודם שהממונה הודיע להם את הפרטים המזהים לענין צו זה: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים שהוקמו על פי דין, נציגים דיפלומטיים וקונסולריים של מדינות חוץ, נציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של מדינות חוץ, מוסדות האומות המאוחדות, מוסדות דת, חברות הרשומות באזור. 3. סייג לעיסוק בסחר חוץ (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ח) (א) על אף האמור בצו יצוא חפשי, התשל"ח-1978, ובצו יבוא חפשי, התשל"ח-1978, לא יעסוק בסחר חוץ מי שאינו נמנה עם המפורטים בסעיף 2; אולם רשאי הממונה להרשות עיסוק בסחר חוץ, במקרים מיוחדים, גם למי שאינו נמנה על אלה, ובלבד שלא ירשה עיסוק בסחר חוץ ליחיד שאינו תושב ישראל או לתאגיד שאינו רשום בישראל. (ב) התיר הממונה עיסוק בסחר חוץ כאמור בסעיף קטן (א), יודיע למי שאושר כאמור את הפרטים המזהים בהם ישתמש. (ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי הממונה להרשות עיסוק בסחר חוץ לעוסק ביהלומים כהגדרתו בסעיף 1 לצו הפיקוח על היהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-1976, אף אם אינו תושב ישראל או שהוא תאגיד שאינו רשום בישראל. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי הממונה להתיר עיסוק בסחר חוץ לתאגיד שאינו רשום בישראל, לצורך שטעונם של טובין, ייצואם או אחסנתם במחסן רשוי כמשמעותו בתקנות המכס, התשכ"ו-1965, ולהודיע לו על הפרטים המזהים שבהם ישתמש; תאגיד כאמור יודיע לממונה את שם המדינה שבה הוא רשום ופרטיו המזהים במירשם המתנהל באותה מדינה, ויציין את הפרטים האמורים ואת הפרטים המזהים שקבע לו הממונה במסמכים הנדרשים ממנו על-פי דין. 4. ביטול צו עיסוק בסחר חוץ, התשל"ט-1979 - בטל. 1 ק"ת תשמ"ב, 197, תשמ"ז, 514; תשנ"ב, 1195; תשנ"ח, 341. צו (חקיקה)יבואצוויםיצוא