צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן - החוק), ואחרי התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. פטור תושבי רצועת עזה תושב רצועת עזה הנכנס לישראל משטח רצועת עזה מכוח היתר, לרבות היתר כללי, שנתן מנהל מינהל האוכלוסין או מי ששר הפנים הסמיך לכך, פטור מהוראות סעיף 7 לחוק ומהוראות החוק בדבר אשרה ורישיון לישיבת מעבר או ביקור, כל עוד הוא מקיים את תנאי ההיתר כאמור; לענין צו זה, "תושב רצועת עזה" - מי שמתגורר ברצועת עזה, וכן מי שרשום כתושב רצועת עזה במרשם האוכלוסין של המועצה הפלסטינית. 2. תוקף צו זה יעמוד בתוקפו עד ליום ב' בניסן התשס"ו (31 במרס 2006). 1 ק"ת תשס"ה, 1010.צו (חקיקה)פלסטיניםצוויםכניסה לישראלחוקי הכניסה לישראלמשרד הפנים