צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות - תחילת החוק לגבי עבירות מינהליות

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עבירות מינהליות), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. תחילת החוק לגבי חוב בעבירות מינהליות (א) תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס מינהלי כמשמעותו בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986, בעבירות שהחוק טרם הוחל לגבי חוב בשלהן, תהיה 30 ימים מיום פרסומו של צו זה. ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על חוב שהוא קנס מינהלי בשל עבירה המנויה בתקנות העבירות המינהליות (חיקוקי מסים), התשמ"ז-1987. 1 ק"ת תשס"א, 1044. צו (חקיקה)אגרהצוויםקנסהמרכז לגביית קנסות