צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991

צו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות), התשנ"א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988, ולאחר התייעצות עם מועצת הרשות ועם מי שסמכות הפיקוח לענין עבירות על הצווים המפורטים להלן היתה נתונה לו לפני קביעתם כעבירות שלענינן יופעל הפיקוח החקלאי, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג)2 הפיקוח החקלאי יופעל לענין עבירות על חיקוקי החקלאות המפורטים להלן: (1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שחיטת בקר וצאן), התשל"ה-1975; (2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שיווק בקר לשחיטה), התשמ"ג-1983; (3) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פרות), התש"ך-1959; (4) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז-1967; (5) סעיפים 18(א) ו-(ב) ו-19 (ב) לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה, התשי"ט-1959; (6) כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי-אדמה), התשכ"ב-1962; (7) כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (קילוף אגוזי-אדמה), התשכ"ז - 1967; (8) כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (כללים בדבר התקשרות לענין שיווק), התשל"ב-1972. (9) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת זיתים), התשכ"ח-1968. (10) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הובלת שמן זית), התשל"ג-1973. (11) חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992. 2. תחילה הרשות תפעיל את הפיקוח לענין העבירות שפורטו בסעיף 1, החל ביום י"ח בניסן התשנ"א (2 באפריל 1991). ק"ת תשנ"א, 725; תשנ"ב, 235; תשנ"ג, 372, 868. סעיף 2 לצו הפיקוח החקלאי (קביעת עבירות לענין הפעלת הפיקוח החקלאי על חיקוקי החקלאות) (תיקון), התשנ"ג-1993 (ק"ת תשנ"ג, 372) קובע כי הרשות תפעיל את הפיקוח לענין עבירות על החיקוקים שפורטו בסעיף 1(9) ו-(10) לצו העיקרי ביום 25.1.1993. צו (חקיקה)צוויםחקלאותפיקוח חקלאי