צו הראיות (פסיכולוג-מומחה), תשל"ח-1978

צו הראיות (פסיכולוג-מומחה), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50(ד) לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, אני מצווה לאמור: 1. פסיכולוג מומחה פסיכולוג-מומחה לענין סעיף 50 לפקודה הוא מי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה לפי סעיפים 2(א) או 2(ב) לחוק הפסיכולוגים, תשל"ז-1977, ובסייגים האמורים בהם. 2. ביטול צו הראיות (פסיכולוג מומחה), תשל"ב-1972 - בטל. 1 ק"ת תשל"ח, 983. צו (חקיקה)ראיותצוויםפסיכולוגיהמומחההתחום הנפשי