צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ"ג-1993

צו הריבית (שינוי שיעורים), התשנ"ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(א)(1) לחוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ג-1972, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת שיעור ריבית שיעור הריבית לענין הוראות החיקוקים המפורטים להלן, יהיה כקבוע לצדם - (1) בהגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 - 4% לשנה; (2) בסעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 - 16% לשנה. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום י"ב בסיון התשנ"ג (1 ביוני 1993). 1 ק"ת תשנ"ג, 866.צו (חקיקה)צוויםריבית