צו הריבית (שינוי שיעורים), התשס"ב-2002

צו הריבית (שינוי שיעורים), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הריבית (שינוי שיעורים), התשל"ג-1972, ולפי סעיף 368(ב) בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת שיעור ריבית לענין חוק הביטוח הלאומי שיעור הריבית השנתי לענין סעיף 368(ב) בחוק הביטוח הלאומי יהיה שיעור הריבית השנתי לפי שיעור הריבית שמפרסם החשב הכללי במשרד האוצר, מזמן לזמן, בתוספת שתי נקודות האחוז. 2. שינויים בשיעור הריבית שינויים בשיעור הריבית שמפרסם החשב הכללי כאמור בסעיף 1 יחולו, לענין שיעור הריבית לפי צו זה, החל ב-1 בחודש שלאחר פרסומם, ועד למועד זה יחול שיעור הריבית שחל ערב הפרסום האמור. 3. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ביום ו' בטבת התשס"א (1 בינואר 2001 (להלן - יום התחילה) והוא יחול על הסכמים לפי סעיף 368 בחוק הביטוח הלאומי שנערכו ביום התחילה ולאחריו. 1 ק"ת תשס"ב, 1168. צו (חקיקה)צוויםריבית