צו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ט-2009

צו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותה לפי סעיף 26(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, מצווה הממשלה לאמור: 1. עיון ופרסום מותרים העיון בפרוטוקולים של הדיונים הפומביים של ועדת החקירה לעניין החקירה לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור, שהתקיימו בדלתיים פתוחות, ופרסומם - מותרים. 1 ק"ת תשס"ט, 394.צו (חקיקה)צוויםועדת חקירהפרוטוקולמסמכיםפרוטוקול דיון