צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות-יוצרים, אני מורה לאמור: 1. יצירה שפורסמה יצירה שפורסמה לראשונה בארצות-הברית של אמריקה תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל. 2. יצירת יוצר אזרח ארצות הברית (תיקון: תשס"ח) יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח ארצות הברית של אמריקה, תהא מוגנת בישראל כאילו היה מחברה אזרח ישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה. 3. תחילת תוקף תקפו של צו זה הוא מיום ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948) 1 ק"ת תשי"ג, 1117; תשס"ח, 62.צו (חקיקה)ארצות הברית (ארה"ב)זכויות יוצרים (הפרת)צווים