צו חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (נציג נציבות הקהיליה האירופית), התשנ"ב-1992

צו חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות) (נציג נציבות הקהיליה האירופית), התשנ"ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983, באישור הממשלה - לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה - אני מצווה לאמור: 1. חסינויות וזכויות לנציג לנציג הנציבות של הקהיליה האירופית לניהול הסיוע הכלכלי, הטכני וההומניטרי לאוכלוסיה הערבית ביהודה, שומרון ועזה, ולמעקב אחר נתינתנו, יהיו בישראל חסינויות וזכויות המקבילות לאלה המוענקות לנציג מדינת חוץ כמפורט באמנת וינה בדבר יחסים דיפלומטיים מיום 18 באפריל 1961, בכפוף לתנאים ולחובות הקבועים באמנה האמורה. 1 ק"ת תשנ"ב, 1478. צו (חקיקה)צוויםחסינויות וזכויותחסינות