צו חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ג-1983

צו חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ג-1983 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2 לחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. חסינויות וזכויות לכוח הרב-לאומי ולאנשי הכוח הרב-לאומי יהיו כל החסינויות והזכויות שניתן לקבען לפי החוק. 2. סייגים האמור בסעיף 1 לא יחול על אנשי הכוח הרב-לאומי שאינם בתפקיד - (1) לענין עבירות לפי סעיף 144 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 7 ו-13 עד 20 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן - הפקודה), למעט עבירה של החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה עצמית בלבד של המחזיק או של המשתמש לפי סעיף 7 לפקודה, ולרבות עבירות של נסיון, שידול וקשירת קשר לבצע עבירה מן העבירות האמורות; (2) לענין חשד בביצוע עבירה שהיא פשע או עבירה של החזקת סם מסוכן או שימוש בו לצריכה עצמית בלבד של המחזיק או של המשתמש לפי סעיף 7 לפקודה - לגבי מעצר, חיפוש או חקירה. 3. אישור היועץ המשפטי לממשלה לא יוגשו, אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה - (1) כתב אישום בעבירה לפי סעיף 2(1); 2) בקשה לבית משפט למעצר חשוד בביצוע עבירה לפי סעיף 2(2) לתקופה העולה על שבעה ימים מיום תחילת המעצר. 4. תחילה תחילתו של צו זה ביום י"ד בתשרי התשמ"ג (1 באוקטובר 1982). 1 ק"ת תשמ"ג, 683. צו (חקיקה)צוויםחסינויות וזכויותחסינות