צו מינהל מקרקעי ישראל (הרכב מועצת מקרקעי ישראל), התש"ע-2009

צו מינהל מקרקעי ישראל (הרכב מועצת מקרקעי ישראל), התש"ע-2009 בתוקף סמכותה לפי סעיף 4א(א1) לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, מצווה הממשלה לאמור: 1. הפחתת מספר נציגי הקרן הקיימת לישראל במועצת מקרקעי ישראל מספר נציגי הקרן הקיימת לישראל במועצת מקרקעי ישראל יופחת משישה לשניים. 1 ק"ת תש"ע, 152. צו (חקיקה)מקרקעי ישראלמינהל מקרקעי ישראלצוויםמקרקעיןקרקעות