צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"א-2001

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו-180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. הגדלת שיעורי מקדמות לשנת המס 2001 (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המס 2001 יוגדלו כך שלכל מקדמה יווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: (1) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1996 ועד בכלל - 27%; (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1997 - 16%; (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1998 - 10%; (4) אם השנה הקובעת היא שנת המס 1999 - 5%; (ב) לענין סעיף 180ב)(1) לפקודה יוגדל ב-3% סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת המס 2001 בשל דוח שהגיש לשנת המס 2000, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א). 1 ק"ת תשס"א, 523. צו (חקיקה)חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםצוויםמקדמה