צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ה-2005

צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179 ו-180 (ב) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור: 1. הגדלת שיעורי מקדמות לשנת המס 2005 (א) שיעורי המקדמות החודשיות על פי סעיף 175(א) לפקודה לשנת המס 2005 יוגדלו כך שלכל מקדמה ייווסף שיעור ממנה כמפורט להלן: (1) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2000 ועד בכלל - 10%; (2) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2001 - 8%; (3) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2002 - 4%; (4) אם השנה הקובעת היא שנת המס 2003 - 4%. (ב) לענין סעיף 180ב)(1) לפקודה יוגדל ב-2% סכום המס שנישום חייב לשלמו בשנת המס 2005 בשל דוח שהגיש לשנת המס 2004, ובלבד שסכום המקדמות החודשיות לא יפחת מהשיעור המוגדל שנקבע בסעיף קטן (א). 1 ק"ת תשס"ה, 313. צו (חקיקה)חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםצוויםמקדמה