צו מס הכנסה (זיכוי ממס לתרומות המגבית המאוחדת לישראל), התשמ"ה-1985

צו מס הכנסה (זיכוי ממס לתרומות המגבית המאוחדת לישראל), התשמ"ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. זיכוי ממס לתרומות למגבית המאוחדת לישראל הוראות סעיף 46ב לפקודה לפני ביטולן בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 65), התשמ"ד-1984, יחולו בשנת המס 1984 על אדם שתרם תרומה למגבית המאוחדת לישראל. 1 ק"ת תשמ"ה, 543.צו (חקיקה)חוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםצוויםתרומותזיכוי מס