צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מס הכנסה, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון : תשכ"ז, תשל"ח, תשל"ט, תשמ"ו) בצו זה - "תאגיד בנקאי" - תאגיד בנקאי שהוא סוחר מוסמך כמשמעותו בחוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 (להלן - חוק הפיקוח); "פיצויים" - תשלומים בעקבות תביעה מכוח חיקוק הבא לפצות קרבנות הרדיפות של הנאצים או של גרוריהם או את חליפיהם של קרבנות אלה, והמשתלמים להם במטבע-חוץ; "קיצבה" - תגמולים בשל זכויות סוציאליות שרכש תושב ישראל על פי היתר לנרדפי המשטר הנאצי לפי חוק הפיקוח, המשתלמים לו במטבע חוץ; "קיצבת נכים" - קיצבה המשתלמת במטבע חוץ מאת מדינת חוץ שהיתה חברה במעצמות הברית כמשמעותן בחוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954, לתושב ישראל נכה צבא של מדינה כאמור, עקב נכות שנגרמה לו במלחמת העולם השניה; "תרומות" - סכומים שהוכח להנחת דעתו של הנציב שמקורם בתרומות לשאיריהם של ספורטאי ישראל חללי אולימפיאדת מינכן, אשר נתקבלו עד יום כ"א בטבת תשל"ח (31 בדצמבר 1977); "פקדון במטבע חוץ" - פקדון של תושב ישראל במטבע-חוץ הנובע מפיצויים, מקיצבה או מקיצבת נכים ששולמו לתושב ישראל או לבן זוגו או מתרומות; "המפקח על מטבע-חוץ" - כמשמעותו בחוק הפיקוח. 2. פטור ממס (תיקון: תשמ"ו) הכנסה מריבית המשתלמת על-ידי תאגיד בנקאי על פקדונות במטבע-חוץ תהא פטורה ממס. 3. תחילה תחילתו של הפטור הניתן בסעיף 2 לצו בשל תרומות היא מיום 1 ביולי 1975. 1 ק"ת תשכ"ג, 2114; תשכ"ז, 2986; תשל"ח, 534, 1332; תשל"ט, 1792; תשמ"ו, 1089. צו (חקיקה)פטור ממסחוקי מס הכנסהמס הכנסהמיסיםצוויםמטבעותמטבע חוץריבית