צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), תשל"ט-1979

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), תשל"ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "דמי פגיעה בעבודה" - סכומים המשתלמים בשל פגיעה בעבודה על פי סימן ד' לפרק ג' של החוק לביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968; "תגמול בעד שירות במילואים" - סכומים המשתלמים על פי פרק ו'4 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968. 2. קביעת הכנסה דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים יהיו הכנסה לענין סעיף 164 לפקודה. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום ד' בניסן תשל"ט (1 באפריל 1979). 1 ק"ת תשל"ט, 1000.צו (חקיקה)תאונת עבודהחוקי מס הכנסהמס הכנסהצוויםמילואיםדמי פגיעהצבאמיסים