צו מס קניה (טובין ושירותים) (סוגי טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן), התשס"ח-2007

צו מס קניה (טובין ושירותים) (סוגי טובין שהמחיר הסיטוני יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן), התשס"ח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א(ו) לחוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952, אני מצווה לאמור: 1. קביעת המחיר הסיטוני מחירם הסיטוני של הטובין המפורטים להלן יהיה המחיר המשתלם בעדם ליצרן: (1) טלפון לרשתות תאיות (CELLULAR) המותקן באופן קבוע ברכב וסיווגו בפרט 85.17.1200 שבתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-2007 (להלן - צו תעריף המכס); 2) טרקטור משא שסיווגו בפרטים 87.01 ו-87.03 בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס. 1 קת"ם תשס"ח,12.צו (חקיקה)מיסיםצוויםמס קניה