צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת השכר הקובע השכר הקובע כאמור בסעיף 1 לחוק יהיה 81% מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא י"ט2/ של הדירוג האחיד. 2. תגמול לנכה נצרך התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 4ג(א) לחוק יהיה בשיעור 96% מסך המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא כ"ד של הדירוג האחיד. 3. תחילה ותחולה תחילתו של צו זה ביום כ' בתשרי התשמ"ט (1 באוקטובר 1988) והוא על תגמול המשתלם בעד חודש אוקטובר 1988 ואילך. 1 ק"ת תשמ"ט, 667.צו (חקיקה)ניצולי שואההשכר הקובע / משכורת קובעתצוויםצבא