צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "הסכום הקובע" - בתקופה שמיום 1 במאי של כל שנה עד יום 30 באפריל של השנה שלאחריה (להלן - תקופת העדכון), הסכום הגבוה מבין שני אלה: (1) הסכום הקובע שהיה ערב תקופת העדכון, לפי דרגת הנכות; (2) סכום בשקלים חדשים השווה ל-75% מסכום הקצבה החודשית המשולמת ביום העדכון על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בהתאם לסעיף 32(1) לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG)**, לפי דרגת הנכות; הסכום יחושב לפי השער היציג הממוצע של האירו לתקופה הקובעת; "התקופה הקובעת" - התקופה שמיום 1 בינואר עד יום 30 באפריל, הקודמת ליום העדכון; "יום העדכון" - 1 במאי שבתחילת תקופת העדכון; "תגמול" -תגמול חודשי לפי סעיף 4 לחוק, כסכומו אלמלא הוראות צו זה; "ההפרש" - הסכום הקובע בניכוי התגמול. 2. תוספת לתגמול עלה בחודש מסוים הסכום הקובע, לגבי דרגת נכות מסוימת, על סכום התגמול לגבי אותה דרגת נכות, ייווסף ההפרש לסכום התגמול. 3. תחילה ותחולה (תיקון: תש"ע) תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) (להלן - יום התחילה), והוא יחול רק לגבי תגמול המשתלם בעד יום התחילה עד יום ט"ז בניסן התש"ע (31 במרס 2010). 4. הוראת שעה על אף האמור בהגדרה "הסכום הקובע" שבתקנה 1 -" (1) בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ה בניסן התשס"ח (30 באפריל 2008), יהיה הסכום הקובע סכום בשקלים חדשים השווה ל- 75% מסכום הקצבה החודשית המשולמת ביום כ"ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2008) על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בהתאם לסעיף 32(1) לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG)**, לפי דרגת הנכות; הסכום יחושב לפי השער היציג הממוצע של האירו לתקופה הקובעת. (2) בתקופה שמיום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) עד יום ו' באייר התשס"ט (30 באפריל 2009), יהיה הסכום הקובע סכום בשקלים חדשים השווה ל-75% מסכום הקצבה החודשית ששולמה ביום כ"ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2009) על ידי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה בהתאם לסעיף 32(1) לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG), לפי דרגת הנכות; הסכום יחושב לפי השער היציג הממוצע של האירו לתקופה הקובעת. 1 ק"ת תשס"ח, 1383; תש"ע, 1064.צו (חקיקה)ניצולי שואהצווים