צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוק עזר לקרית אונו), התשס"ט-2009

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוק עזר לקרית אונו), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות של ברירת משפט עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק י"ח לצו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשל"ג-1973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. 1ק"ת תשס"ט, 1139. חוקי עזרצו (חקיקה)סדר דין פליליצוויםמשפט פלילי