צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס"ח-2007

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס"ח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירות של ברירת משפט עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת העישון במקומות ציבוריים), התשס"ח-2007, נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט. 1ק"ת תשס"ח, 166.צו (חקיקה)סדר דין פליליצוויםעישון במקומות ציבורייםטבק / סיגריותמשפט פלילי