צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), תשל"ו-1976

צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנות משטרה), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969, אני מצווה לאמור: 1. קביעת תחנות משטרה כל מקום שהוא "נקודת משטרה", בית מעצר משטרתי וכן כל מקום המצוי במטה משטרתי ארצי, מחוזי, מרחבי, נפתי ופלוגתי על שלוחותיהם, או בתחנת משטרה, ובו פועלת יחידת משטרה כלשהי בתפקידי משטרה רגילים, ועליה ממונה אותה שעה קצין משטרה שדרגתו אינה פחותה מדרגת מפקח משנה, נקבע בזה כ"תחנת משטרה" לענין סימן ב' לפקודה. 2. ביטול צו סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (קביעת תחנת משטרה), תשכ"ה-1965 - בטל. 1 ק"ת תשל"ו, 1830. צו (חקיקה)סדר דין פליליצוויםמשפט פלילימשטרהמעצר