צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ח-2007

צו סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע הוראות אלה: 1. קביעת ישובים נוספים לצורך ההגדרה "אזור קו עימות דרומי" שבסעיף 1 לחוק העיקרי, יראו כל אחד מאלה כיישוב שמתקיימים בו אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובי עוטף עזה בשל סמיכותם לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, ויחולו עליו הוראות החוק: (1) דורות; (2) ברור-חיל; (3) מבקיעים; (4) צוחר; 5) אוהד; (6) תלמי אליהו; (7) שדה ניצן. 2. תוקף הוראות צו זה יעמדו בתוקפן בתקופת התחולה של החוק, כפי שנקבעו בסעיף 7 לחוק או לפיו. 1 ק"ת תשס"ח, 7.צו (חקיקה)צוויםנגב