צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981

צו עבירת קנס (יום הזכרון לחללי מערכות ישראל), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 201א לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירת קנס עבירה על הוראות סעיף 4 לחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, נקבעת בזה כעבירת קנס. 2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה) שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא - (1) לעבירה ראשונה - סכום הקנס בשקלים הקבוע לגבי עבירה ראשונה בסעיף 221(ב) לחוק, בשיעורו המעודכן מעת לעת; 2) לעבירה חוזרת או נוספת - כפל שיעור הקנס האמור בפיסקה (1). 1 ק"ת תשמ"א, 391; תשמ"ד, 1320; תשמ"ה, 1060.צו (חקיקה)צוויםקנסיום הזכרון