צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983

צו רופאי השיניים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אגרת רשיון (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 9 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן - תקנות האגרות). 2. אגרת היתר זמני (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 9 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט) 4. ביטול צו רופאי השיניים (אגרות רשיון ותעודות היתר זמנית), התשל"ט-1979 - בטל. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983). 1 ק"ת תשמ"ד, 51, 1068, 2544; תשמ"ה, 798; תשמ"ו, 222; תשמ"ז, 404, 904; תשמ"ח, 168, 752; תשמ"ט, 63, 716. צו (חקיקה)רופאי שינייםאגרהצוויםשינייםרישיון רופארפואה