צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983

צו רופאי השיניים (אגרת בחינה), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 67 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979 (להלן - הפקודה), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה: "בחינת מקצוע" - בחינה לפי סעיפים 7 עד 9 לפקודה, הנערכת לפי תקנות רופאי השיניים (קורסים ובחינות מקצועיות), התשל"ז-1977 (להלן - תקנות רופאי השיניים); "בחינה נוספת" - בחינה לפי סעיף 10 לפקודה, הנערכת לפי תקנות רופאי השיניים. 2. אגרת בחינה (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) (א) בעד בחינת מקצוע תשולם אגרה כמפורט בסעיף 10 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן תקנות האגרות). (ב) בעד בחינה נוספת תשולם אגרה כמפורט בסעיף 10 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט) 4. מועד תשלום האגרות האגרה תשולם לפני מועד כל בחינה עד לתאריך שיקבע המנהל. 5. ביטול תקנות רופאי השיניים (אגרות בחינה), התש"ם-1979 - בטלות. 6. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983). ק"ת תשמ"ד, 50, 1068, 2544; תשמ"ה, 799; תשמ"ו, 222; תשמ"ז, 803, 903; תשמ"ח, 168, 745; תשמ"ט, 183, 716. במקור מופיעה המלה "מד", כפי הנראה מתוך טעות. צו (חקיקה)רופאי שינייםאגרהצוויםשינייםבחינות רישוי ברפואהרפואה