צו שירות המדינה (גמלאות) (תוספות לקצבה), התש"ע-2009

צו שירות המדינה (גמלאות) (תוספות לקצבה), התש"ע-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ג)(2) ו-(ה) לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "דירוג אחר" - אחד מאלה: (1) דירוג עיתונאים ברשות השידור; (2) דירוג עיתונות הפקה ברשות השידור. 2. תוספת שחיקה מי שפרש מן השירות לפני יום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) וערב פרישתו דורג בדירוג אחר, יראו כאילו הוא נמנה ברשימת הדירוגים הבסיסית לעניין תוספת שחיקה לפי סעיף 9א(ב) לחוק. 3. תוספת בשל המדד לשנת 2008 מי שפרש מן השירות לפני יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) וערב פרישתו דורג בדירוג אחר, יראו כאילו הוא נמנה ברשימת הדירוגים הבסיסית לעניין תוספת בשל המדד לשנת 2008 לפי סעיף 9א(ג) לחוק. 4. תוספת בשל הסכמי שכר מי שפרש מן השירות לפני יום י"ג בכסלו התש"ע (30 בנובמבר 2009) וערב פרישתו דורג בדירוג אחר, יראו כאילו הוא נמנה ברשימת הדירוגים הבסיסית לעניין תוספת בשל הסכמי שכר לפי סעיף 9א(ד) לחוק. 5. מועד תשלום התוספת תוספת שחיקה בעד קצבת חודש יולי 2008 עד קצבת החודש שפורסם בו צו זה (להלן - מועד הפרסום) ותוספת בשל מדד לשנת 2008 בעד קצבת חודש ינואר 2009 עד קצבת החודש שחל בו מועד הפרסום, ישולמו לא יאוחר מן המועד שמשולמת בו קצבת חודש דצמבר 2009. 1 ק"ת תש"ע, 364. צו (חקיקה)שירות המדינהצווים