צו שירות התעסוקה (הכרה בלשכה שירות התעסוקה לימאים), תש"ך-1959

צו שירות התעסוקה (הכרה בלשכה שירות התעסוקה לימאים), תש"ך-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, ובהמלצת מינהלת השירות, אני מצווה לאמור: 1. הכרה בלשכת שירות התעסוקה לימאים לשכת שירות התעסוקה לימאים מוכרת כלשכת עבודה שהוקמה על פי החוק. 2. תחום שיפוטה של הלשכה תחום שיפוטה של לשכת שירות התעסוקה לימאים הוא כל שטח המדינה. 1 ק"ת תש"ך, 105.צו (חקיקה)שירות התעסוקהמשפט ימי - דיני ימאותדמי אבטלהצווים