צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות, והמוציאים לאור), התשמ"א-1980

צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות, והמוציאים לאור), התשמ"א-1980 בתוקף סמכותי לפי התקנות 14 ו-21 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ח-1958, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה) בצו זה - "הממונה" - המנהל הכללי של משרד התעשיה, המסחר והתיירות או מי שהוא הסמיך בכתב לענין זה; "טובין" - טובין מייצור מקומי מסוגים אלה: נייר, מוצרי נייר, ספרים, דברי דפוס אחרים, צבעי דפוס; "דברי דפוס" - דברי דפוס מכל סוג על נייר וקרטון לרבות עתונים וכתבי עת; "צבעי דפוס" - צבעים המשמשים בדפוס; "נייר" - נייר וקרטון מכל המינים לרבות קרטון גלי; "מוצרי נייר" - מצרך שיוצר מנייר; "ספר" - כולל כל כרך, חלק או שער של כרך, חוברת, תמונות ציורי שרטוטים או צילומים, המכורכים יחד וכל גליון של תווי נגינה, מפה או תרשים, הנדפסים - לחוד, קטלוג של מכירה; "כריכיה" - כריכית ספרים, לרבות עוקדנים וכיוצא באלה; "מוציא לאור" - מוציא לאור של ספרים. "בעל מפעל" - עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן - החוק), ושעסקו או חלק מעסקו אחר או יותר מאלה - ייצור טובין בין בעצמו ובין ע"י אחרים; ייצור טובין בעד אדם אחר, לרבות הפרדת צבעים וסידור לדפוס. כריכיה ומוציא לאור. למיניציה של נייר. צילום, הרכבה והקרנה של לוחות אופסט. צינקוגרפיה. "תקופת הדו"ח" - התקופה שנקבעה לעוסק כתקופת דו"ח על פי החוק; "מחזור" - סך כל העיסקאות שעל העוסק לדווח תקופתי או בדו"ח ארעי לפי סעיפים 68 ו-69 לחוק. 2. הקמת קרן מחקר מוקמת בזאת קרן השתלמות מחקר והכשרת כוח אדם מקצועי בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות והמוציאים לאור. 3. קביעת היטל (תיקון: תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ו, תשמ"ח, תש"ן)2 (א) בעל מפעל ישלם לאוצר המדינה - (1) על ייצור צבעי דפוס, נייר, חיתוך נייר ואריזתו, לוחות קרטון גלי, אריזות מלוחות קרטון גלי - 0.05% מן המחזור; (2) על ייצור טובין אחרים למעט על עיתונים יומיים וכן על עיסקי כריכיה והוצאה לאור - 0.1% מן המחזור; (3) על ייצור עיתונים יומיים - 0.1% מהשכר החדשי המשולם לעובדים המדורגים בדירוג עובדי הדפוס. (ב) בעל מפעל שפסקה (1) וגם פסקה (2) חלות עליו, ישלם היטל על כלל המחזור לפי השיעור של הטובין או העסקים שהם עיקר פעילותו. (ג) בעל מפעל המייצר טובין כמשמעותם בצו זה (להלן - הטובין), וגם טובין אחרים, שאינם כלולים בצו ישלם היטל בשיעור היחס בין מחזור הטובין כמשמעותם בצו לבין מחזורו הכללי. 4. המועד לסילוק ההיטל המועד לסילוק ההיטל לגבי תקופת דו"ח מסויימת יהיה מועד לסילוק מס ערך מוסף לגבי אותה תקופת דו"ח. 5. הגשת דו"ח בעל מפעל יגיש לממונה עותק דו"ח תקופתי ודו"ח ארעי שהגיש למנהל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק (להלן - המנהל), תוך שמונה ימים לאחר שהגיש או חייב היה להגיש את הדו"ח כאמור למנהל. 6. פטור (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח) אין ההיטל חל על בעל מפעל שמחזורו השנתי הוא פחות מ-75,000 שקלים חדשים. 7. מניעת תשלום כפל (תיקון: תשמ"ג) בעל מפעל המשלם היטל מחקר לקרן אחרת שהוקמה מכוח תקנה 27 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ה-1958, יהיה פטור מחובת ההיטל לפי צו זה. 1 ק"ת תשמ"ה, 1502; תשמ"ו, 332; תש"ן, 192. קת"ם תשמ"א, 89; תשמ"ב, 14; תשמ"ג, 1102; תשמ"ז, 311; תשמ"ח, 272, 924. 2 תקנה 1 לצו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות והמוציאים לאור), (הוראת שעה), התש"ן-1989 (ק"ת תש"ן 192) קובעת: "על אף האמור בסעיף 3 לצו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות והמוציאים לאור), התשמ"א-1980, יראו בתקופה שמיום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990) עד יום י"ד בטבת התשנ"א (31 בדצמבר 1990), כאילו בסעיף קטן (א) לסעיף האמור - (1) בפסקה (1), במקום "0.05% מן המחזור" נאמר 0.025% מן המחזור;" (2) בפסקה (2), במקום "0.1% מן המחזור" נאמר 0.05% מן המחזור;" (3) בפסקה (3), במקום "0.1% מהשכר החדשי המשולם לעובדים המדורגים בדירוג עובדי הדפוס" נאמר "0.05% מהשכר החדשי המשולם לעובדים המדורגים בדירוג עובדי הדפוס". צו (חקיקה)שעת חירוםצוויםענף הדפוסמחקרהיטל מחקר