צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003

צו תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003) (עידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים)) (ענפי התעשיה, החקלאות, המלונאות והבניה), התשס"ג-2003 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "מגזר עסקי" שבסעיף 13 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "סיוע" - כל הטבה שנותן משרד הבינוי והשיכון במישרין או בעקיפין; "פרי הדר" - פרי הדר מכל מין זן וסוג הגדל בישראל. 2. ענפי המגזר העסקי ענפי המגזר העסקי כמשמעותו בחוק יכללו את אלה: (1) בענפי התעשיה - עיסוק בפעילות ייצור, למעט ייצור בתעשיה עתירת טכנולוגיה; (2) בענפי החקלאות - עיסוק בגידול של אחד או יותר מאלה: (א) פירות המפורטים בתוספת לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973, לרבות פרי הדר; (ב) צמחי נוי כהגדרתם בחוק המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק), התשל"ג-1976; (ג) ירקות המפורטים בתוספת לחוק המועצה לייצור ושיווק של ירקות, התשי"ט-1959. (3) בענפי המלונאות - עבודות המתבצעות כולן בבית מלון כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976, בידי עובדיו; (4) בענפי הבניה - עבודות באתר בניה, לרבות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר, ולמעט עבודות שבשלהן ניתן סיוע. 2. תחילה תחילתו של צ זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003). 1 ק"ת תשס"ג, 396. צו (חקיקה)תעשיהצוויםחקלאותיעדי תקציבעידוד המגזר העסקימדיניות כלכליתבניה