קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותו לפי סעיף 28כד לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), אני קובע לאמור: 1. המועד להגשת הדוח המסכם המוסד לביקורת של המפלגה יגיש למפלגה את הדוח המסכם על מימצאיו ומסקנותיו ביחס למילוי הוראות החוק ותקנון המפלגה על-ידי המועמדים בבחירות מקדימות במועד שלא ירחק מ-120 ימים מן היום שבו נתקיימו הבחירות. 2. פרסום הדוח המפלגה תפרסם את הדוח בשלושה עתונים יומיים לפחות, שמהם שניים לפחות בשפה העברית; אחד עתון בוקר והשני עתון צהריים, וכן באמצעי תקשורת פנימיים לחבריה, המקובלים בה. 1 ק"ת תשנ"ו, 778.בחירותמפלגותכללי (חקיקה)