קביעת רשות ציבורית - מפעל הפיס

קביעת רשות ציבורית בתוקף סמכותי לפי פסקה (10) בהגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף 2 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני קובעת כי מפעל הפיס הוא רשות ציבורית לענין החוק, למעט לענין הגרלות והימורים בתחומים אלה: (1) מידע לגבי זכיות ששולמו בחיש גד ובלבד שלא הסתיימה במלואה מכירת כל כרטיסי הסדרה שלגביה מתבקש המידע; (2) פירוט תשלומי זכיות בעבור כל נקודת מכירה; (3) כמות ואופן הקצאת מוצרי ההגרלות וההימורים שמוכר מפעל הפיס (להלן - מוצרי פיס) למשווקים; (4) חלוקת הוצאות הפרסום בין מוצרי פיס; (5) נתוני תקציב, לרבות פירוט ביצוע תקציבי ונתונים על העברות תקציביות מסעיף תקציבי אחד למשנהו והכל לענין החלוקה בין מוצרי פיס; (6) התקשרויות או מכרזים ובכלל זה מידע הנוגע להליכי הבחירה בהליכי רכש ושמות הספקים והכל לענין מוצרי פיס; (7) מחקרים וסקרים שבוצעו בעבור מפעל הפיס או על ידו, ובכלל זה המידע שנאסף בהם ותוצאותיהם והכל לענין מוצרי פיס; (8) תכניות אסטרטגיות בנוגע למוצרי פיס; (9) פיתוח מוצרי פיס חדשים; 10) פרוטוקולים וסיכומי דיון של דיוני דירקטוריון ותכתובת פנימית ככל שהם נוגעים למוצרי פיס; (11) פירוט סעיפים במאזנים, בדוחות תזרימי המזומנים ובדוחות רווח והפסד, והכל לענין חלוקת המשאבים בין מוצרי פיס; (12) מידע פנימי הנוגע לבקרה, לאבטחה ולאבטחת המידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, במוצרי פיס. תוקף קביעה זו מתום שנה מיום פרסומה.2 י"פ תשס"ה, 1578. קביעת הרשות פורסמה ביום 15.2.2005. מפעלמפעל הפיסרשות ציבוריתהימוריםכללי (חקיקה)