הצעת חוק אזורי תעשיה הנמצאים באזור התפר

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - אזורי ספר), התשס”א-2000 בארועים האחרונים התברר כי אזורי תעשיה הנמצאים באזור התפר, למשל אזורי התעשיה עטרות וברקן אינם נכללים בהגדרת החוק הקיים, ולמרות שנפגעו באופן קשה במהומות, אין אפשרות לתת להם סעד באמצעות חוק מס רכוש. לכן מוצע כאן לאפשר לשר האוצר ולוועדת הכספים של הכנסת להכליל בהוראות שעה אזורים אשר אינם כלולים בגדר החוק בדרך כלל, כדי לתת פתרונות למפעלים במקומות בהם באופן בלתי צפוי נגרמו נזקים כספיים כבדים כתוצאה ממאורעות בטחוניים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"א - 18.12.2000 1. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א-1961בסעיף 35 בהגדרה "ישוב ספר", בסופה יבוא: "לרבות אזורים, שייקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפרקי זמן מוגדרים;" תעשיהאזור תעשיההצעות חוק