הצעת חוק אזכור הצביון היהודי של המדינה

הצעת חוק בנק ישראל (תיקון - חובת אזכור הצביון היהודי של המדינה), התש”ס-1999 מטרת החוק לחזק את צביונה היהודי של המדינה כלשון מגילת העצמאות, שמדינת ישראל תהיה מדינתו של העם היהודי, ומדינה יהודית דמוקרטית. חשוב מאד שהדבר יאוזכר על כל שטר המונפק ע"י המדינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/1991. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99 תיקון סעיף 31 1. בחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954, בסעיף 31, בסופו יבוא: "(ג) קביעת הנגיד לפי סעיף קטן (א) תשקף את צביונה היהודי של מדינת ישראל, לאחר התייעצות עם נציגי הרבנות הראשית לישראל.". יהדותהצעות חוק