הצעת חוק איסור מכירת מוצרי טבק לקטין

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מכירת מוצרי טבק לקטין), התש”ס-1999 יש עליה משמעותית בעישון סיגריות ומוצרי טבק שונים בקרב תלמידים בבתי הספר, בשכבות גיל שונות. חברות הסיגריות גם מעודדות בני נוער לעשן, ע"י פרסום לסיגריות ומגדילות את אחוז הניקוטין בסיגריה כדי להגדיל את ההתמכרות לה. כידוע, הדרך מעישון סיגריות לעישון סמים קצרה. לאחרונה נחשף כי 40 אלף בני נוער מגיל 8 עד 16 משתמשים בסמים. למרות שחברות הסיגריות חייבות להזהיר את המעשן כי הסיגריה מזיקה לבריאותו, אין הנוער בעל שיפוט עצמאי בעניין, עד אשר הגיעו לגיל 18. מטרת חוק זה הינה להגן על הנוער אשר רגיש ללחצים חברתיים רבים אליהם הוא נחשף במהלך התבגרותו ולעיתים דוחפים אותו לעשן כחלק מתדמית של מקובלות חברתית. החוק ימנע גישה של הנוער למוצרי טבק המזיקים לבריאותו ויחזק את הנורמה הקובעת כי העישון פסול ומזיק לבריאות. הצעת חוק זהה הוגשה בכנסת הארבע עשרה ומספרה פ/378. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס-27.12.99 193ב 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 , אחרי סעיף 193א יבוא: 193ב. (א) בסעיף זה - "מוצרי טבק" - טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, לרבות סיגריות, סיגרים סיגרלות וטבק מקטרת. (ב) המעודד או משדל אדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים לעשן מוצרי טבק, דינו מאסר שלושה חודשים. (ג) בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים מוצרי טבק, לא ימכור מוצרי טבק לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים; העובר על הוראה זו דינו מאסר שישה חודשים. (ד) בעל עסק או מי שעובד בעסק כאמור בסעיף קטן (ג) רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצרי טבק, שיציג לו תעודה בה ניתן לוודא את גילו; לא הציג האדם תעודה כאמור לא יסופק המוצר למבקש. (ה) בעל עסק כאמור בסעיף קטן (ג), יציג במקום בולט בעסקו בצורה שיקבע שר המשטרה בתקנות, הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה. (ו) מי שלא קיים הוראות סעיף קטן (ה) רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רשיון שניתן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 , והוראות החוק האמור יחולו עליו." מוצרטבק / סיגריותקטיניםהצעות חוק