הצעת חוק בתי משפט לענינים מינהליים

הצעת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש”ס-2000 חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, על-ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שיוסמכו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו. בחוק זה- "החלטה של רשות" - החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על-פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל; "ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות; "רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין. 3. (א) בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן - בית משפט לענינים מינהליים). (ב) שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שנשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט המחוזי, הסמיכם לתקופת כהונה של ארבע שנים; ואולם רשאי הוא, בהתיעצות עם נשיא בית המשפט המחוזי, לקבוע תקופת הסמכה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט. (ג) נשיא בית המשפט העליון רשאי לשוב ולהסמיך שופט כאמור בסעיף קטן (ב). (ד) נשיא בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט המחוזי, רשאי למנות סגן נשיא לענינים מינהליים מקרב השופטים שהוסמכו כאמור בסעיף קטן (ב) (להלן- סגן הנשיא). 4. (א) בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, אולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה. (ב) נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות. 5. בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה - (1) עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה (להלן- עתירה מנהלית); (2) ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן- ערעור מנהלי); (3) תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן- תובענה מינהלית). 6. מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק; העברה כאמור טעונה אישור מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט עליון קבע לכך. 7. שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה, ובכלל זה להרחיבן או לגרוע מהן. 8. בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחוייבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי. 9. בית משפט לענינים מינהליים רשאי, בכל שלב של הדיון, ליתן צו ביניים בתנאים שיקבע. 10. (א) רשם של בית משפט מחוזי יכהן גם כרשם של בית משפט לענינים מינהליים (להלן - הרשם). (ב) פסק דין של הרשם דינו, לענין ערעור, כדין פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים. (ג) ערעור על החלטה של הרשם יידון לפני שופט בית משפט לענינים מינהליים. 11. פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים, בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית, ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון. 12. (א) פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים בערעור מינהלי ובערעור על החלטת הרשם, והחלטה אחרת של בית משפט לענינים מינהליים יהיו נתונים לערעור בפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך. (ב) לעניין סעיף זה - "החלטה אחרת" - (1) החלטה בבקשה למתן צו ביניים; (2) החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו; (3) החלטה בענין חסיון; (4) ענינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. 13. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר - (1) קביעת אגרות באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת; (2) סדרי הדין בעתירה מינהלית, בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית, לרבות לענין המועד להגשת עתירה, מועדים אחרים, צו ביניים וקביעת ערובה למתן צו ביניים; סדרי הדין בעתירה מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש; (3) הוצאה לפועל של פסקי דין והחלטות לפי חוק זה. 14. הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 , יחולו על הליך לפי חוק זה אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות חוק זה. 15. בפקודת האגודות השיתופיות, בסעיף 51, המספרים "12,9" - יימחקו. 16. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 15 - (1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בתוך שלושה חודשים" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בתוך אותה תקופה" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים". 17. בפקודת התעבורה, בסעיף 14ו - (א) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים". (ב) סעיפים קטנים (ב) עד (ד) - בטלים. 18. בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961, אחרי סעיף 14 יבוא: "ערעור 14א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים." 19. בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, בסעיף 31- (1) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המושב של ועדת הערר וידון בו שופט יחיד" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים" ובמקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים"; (2) בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים". 20. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 - (1) בסעיף 106(ד), בפסקה (3), במקום "לערער" יבוא "לעתור" ובמקום "השלום" יבוא "לענינים מינהליים"; (2) בסעיף 158ה - (א) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "לערער לבית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים"; (ב) בסעיף קטן (ג), במקום "ערעור" יבוא "עתירה" והמילים "הדן בערעור" - יימחקו; (3) בסעיף 158יב - (א) בסעיף קטן (ב), במקום "לערור לפני בית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים"; (ב) בסעיף קטן (ד)(3), במקום "לערער עליה לפני בית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים"; (4) בסעיף 158מא(א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים"; (5) בסעיף 198(ח), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים"; (6) פרק י'1 שכותרתו "עתירות בעניני תכנון ובניה" - בטל; (7) בתוספת הרביעית, בסעיף 16 - (א) בסעיף קטן (ג), במקום "בית המשפט המחוזי שידון בערעור בדן יחיד" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים"; (ב) סעיף קטן (ד) - בטל. 21. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 - (1) בסעיף 7ד - (א) כותרת השוליים תהיה "עתירה בענין החלטה או קביעת תנאי"; (ב) בסעיף קטן (א), במקום "לערער על ההחלטה לבית משפט השלום או לבית המשפט לענינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצא העסק" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים"; (ג) בסעיף קטן (ב), במקום "להגיש ערעור" יבוא "לעתור"; (ד) במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג) עתירה לפי סעיף זה תוגש בתוך 60 ימים מהיום שנמסרה הודעה על ההחלטה או על קביעת התנאי."; (ה) בסעיף קטן (ד), במקום "ערעור" יבוא "עתירה" ובמקום "בערעור" יבוא "בעתירה"; (2) בסעיף 7ה- (א) כותרת השוליים תהיה "עתירה בענין הודעה על פקיעת היתר זמני"; (ב) בסעיף קטן (א), במקום "להגיש ערעור לבית משפט השלום או לבית משפט לענינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצא העסק" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים" ובמקום "הערעור" יבוא "העתירה". 22. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, אחרי סעיף 14 יבוא: "ערעור 14א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים." 23. בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976 - (1) בסעיף 6- (א) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים"; (ב) סעיף קטן (ג) - בטל; (2) בסעיף 7, המילה "ערעור" תימחק, ובמקום "בהם" יבוא "בו". 24. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 229, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) הרואה עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף קטן (א) רשאי לעתור לביטולו לבית משפט לענינים מינהליים." 25. בחוק העתיקות, התשל"ח-1978, אחרי סעיף 36 יבוא: "ערעור 36א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים." 26. בחוק העמותות, התש"ם-1980 - (1) בסעיף 4(ג), במקום "לבקש מבית המשפט" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים"; (2) בסעיף 6 - (א) כותרת השוליים תהיה "עתירה"; (ב) במקום "לערער על כך לפני בית המשפט המחוזי" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים", במקום "4(ב)" יבוא "4(ג)" ובמקום "לערער" יבוא "לעתור". 27. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בסעיף 40, אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) עתירה מינהלית, ערעור מינהלי ותובענה מינהלית, לפי חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-1999". 28. בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, בסעיף 17(א), במקום "לבית המשפט המחוזי" יבוא "לבית משפט לענינים מינהליים". 29. בחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, בסעיף 11 - (1) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים"; (2) סעיף קטן (ג) - בטל. 30. תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם. 31. הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו. תוספת ראשונה (סעיף 5(1)) אגודות שיתופיות - עניני אגודות שיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות למעט עניני פירוק אגודות שיתופיות, בוררות בסכסוכים ועיקול זמני על נכסים. ארנונות - עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות או תקנות שהתקינו שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד. חופש המידע - ענינים כאמור בסעיף 17 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. חינוך - עניני רישוי מוסדות חינוך, תשלומי הורים, וכן רישום והעברה של תלמידים, למעט קביעת אזורי רישום. מועצות דתיות - עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי סעיף 3א לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971. מכרזים - עניני מכרזים של המדינה, רשויות מקומיות, תאגידים שהוקמו לפי חוק, חברות ממשלתיות וחברות - בת ממשלתיות, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים. עמותות - עניני רישום עמותה ושם עמותה לפי חוק העמותות, התש"ם-1980. רישוי עסקים - עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רשיון עסקים, התשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. רשויות מקומיות - עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של נבחרים ברשויות מקומיות לפי כל דין. תיירות - עניני שירותי תיירות לפי חוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976. תכנון ובניה - עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק ח'1: היטל השבחה ולפי פרק י': עבירות ועונשין, ולמעט החלטות שענינן תוכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים. תוספת שנייה (סעיף 5(2)) ערעור לפי סעיף 14ו לפקודת התעבורה. ערעור לפי סעיף 14א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961. ערעור לפי סעיף 31 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962. ערעור לפי סעיף 158מא, סעיף 198(ח) או לפי סעיף 16 לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. ערעור לפי סעיף 14א לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969. ערעור לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976. ערעור לפי סעיף 36א לחוק העתיקות, התשל"ח-1978. ערעור לפי סעיף11 לחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998. תוספת שלישית (סעיף 5(3)) 1. תובענה לפיצויים שעילתה במכרז, כאמור בפסקה 6 לתוספת הראשונה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס - 6.3.2000בית המשפט לעניינים מנהלייםהצעות חוק