הצעת חוק הבחירות המיוחדות לראשות הממשלה

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - בחירת ראש הממשלה בבחירות מיוחדות) מטרת הצעת החוק לאפשר גם למי שאינו חבר הכנסת להתמודד בבחירות מיוחדות לראש הממשלה, וזאת מתוך מגמה להרחיב את מעגל המועמדים הכשירים להתמודדות. יחד עם זאת, מתייחסת הצעת החוק לעיקרון המקובל בשיטת הממשל הישראלית לפיו ראש הממשלה הוא חבר כנסת, וקובעת כי אם אכן יבחר המועמד שאינו חבר הכנסת, הוא יצורף לכנסת כחבר כנסת נוסף. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"א בכסלו התשס"א - 18.12.2000 בחוק יסוד: הממשלה, (להלן - חוק היסוד), בסעיף 8, פסקה (3) - תמחק. בסעיף 13 לחוק היסוד - (1) בסעיף קטן (א), המילים "ושהוא חבר הכנסת" ימחקו; (2) בסעיף קטן (ג), המילים "ושהם חברי הכנסת" ימחקו; (3) בסעיף קטן (ד), המילים "ושהוא חבר הכנסת" ימחקו. 3. בסעיף 14 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) נבחר בבחירות מיוחדות מי שאינו חבר הכנסת, יהפוך ראש הממשלה לחבר הכנסת ברגע כניסתו לכהונתו כאמור בסעיף קטן (א), והכנסת תמנה עד 121 חברים.". בחירותהממשלההצעות חוק