הצעת חוק הבטחת כספי יבוא רכב לישראל

הצעת חוק כלי רכב (הבטחת כספי רוכשים), התש”ס-2000 על פי הנחית משרד התחבורה, יוכל כל אדם ליבא רכב לישראל ללא אישור מטעם משרד התחבורה. הדבר מגדיל את הסיכוי כי גם מי שאינו מבוסס מבחינה כלכלית יעסוק ביבוא רכב, כיום, בהתממש הסיכון של פשיטות רגל וחדלות פרעון של יבואני הרכב, מוצאים עצמם הקונים בפני שוקת שבורה, שכן הנוהג בשוק הוא, שהקונה משלם עוד לפני קבלת הרכב. על כן מוצע להגן על הרוכשים באמצעות חיוב המוכר בערבות בנקאית או ביטוח המכר. על ידי כך שכתב הערבות יוחזר למוכר רק עם קבלת החזקה על הרכב, מובטח גם כי הקונה לא ייפגע מעיקול הרכב טרם מסירתו לקונה. כמו בחוק הגנת הצרכן, גם כאן מוצע לקבוע כי אי מילוי הוראות החוק יהווה עבירה, כדי להבטיח את קיום החוק על ידי סוחרי הרכב. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 1. בחוק זה - "מוכר רכב" - עוסק כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 שעיסוקו מכירת רכב; "מכר" - לרבות מקח אגב שכירות; "רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה; "השר" - שר התחבורה. "הועדה" - ועדת הכלכלה של הכנסת. 2. (א) לא יקבל מוכר רכב מקונה על חשבון מחיר הרכב סכום העולה על חמישה עשר אחוזים מהמחיר שהוסכם עליו אלא אם עשה אחד מאלה: (1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרם של כל הכספים ששילם הקונה על חשבון המחיר, למקרה בו הרכב לא ימסר לחזקת הקונה כשהוא נקי מכל שיעבוד או עיקול; (2) מסר לקונה העתק מפוליסת ביטוח אצל מבטח, כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951 להבטחת החזרתם של כל הכספים כאמור בפסקה (1) שבה צוין הקונה כמוטב ואישור המבטח כי דמי הביטוח שולמו מראש. (ב) השר על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי לקבוע, באישור הועדה דרכים אחרות להבטחת כספי הקונה. 3. מוכר רכב העובר על הוראות חוק זה דינו - מאסר שנה או קנס בשיעור שיקבע השר באישור הועדה. 4. דין עבירה על הוראות סעיף 2 בעיסקה בין מוכר רכב לבין צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 כדין עבירה על הוראה מהוראותיו של פרק ג' לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981. 5. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. 6. הוראות חוק זה לא יחולו על חוזה למכירת רכב שנחתם לפני תחילתו של חוק זה. יבוארכבהצעות חוק