הצעת חוק הגבלת בעלויות צולבות בתקשורת

הצעת חוק הגבלת בעלויות צולבות בתקשורת, התש”ס-2000 השליטה של שלוש משפחות בתקשורת ההמונים המסחריים, הכתובה והאלקטרונית, עומדת בסימן הבעלויות הצולבות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית. מצב דברים זה מרכז בידיים מעטות עוצמה ושליטה מסוכנות מבחינת הדמוקרטיה, הפלורליזם וחופש הביטוי. לכן מוצע לקבוע בחוק איסור על בעלויות צולבות בתקשורת המונים מסחרית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בשבט התש"ס - 10.1.2000 1. בחוק זה - "אדם" - לרבות תאגיד; "אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשמ"ו-1992 , "תאגיד תקשורת" - עיתון כמשמעותו בפקודת העתונות , ותאגיד שידורי רדיו או טלויזיה מסחריים הניתנים לציבור; "השר" - שר התעשיה והמסחר. 2. על אף האמור בכל דין, אדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מחמישה עשר אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד תקשורת, לא יהא רשאי להחזיק ביותר מחמישה עשר אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד תקשורת אחר. 3. השר יהיה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה קביעת דרכים המיועדים להעברת אמצעי השליטה מתאגיד תקשורת, שביום תחילת החוק מחזיק באמצעי שליטה האסורים לפי חוק זה. תקשורתהצעות חוק