הצעת חוק הגבלת גובה ארנונה

הצעת חוק הסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000 (תיקון), התש”ס-2000 מוצע כי תשלום ארנונה בשנת 2000 לא יעלה על 4.8% ביחס לתשלום הארנונה ששילם האזרח בשנת 1999. רשות מקומית שחייבה תושב בתשלום ארנונה העולה על האמור, תחזיר את ההפרש לתושב שיהיה צמוד למדד וישא ריבית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום א' באדר א' התש"ס - 7.2.2000 1. בחוק הסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000), התש"ס-1999, אחרי סעיף 11 יבוא: 11א. (א) על אף האמור בכל דין, לא תועלה הארנונה הכללית בשנת 2000 בשיעור העולה על 4.8% ביחס לסכום הארנונה ששולם בשנת 1999. (ב) רשות מקומית שהעלתה את הארנונה בשיעור העולה על השיעור לפי סעיף קטן (א) - תחזיר למשלם את הסכום העודף בצירוף הפרשי הצמדה וריבית." ארנונההצעות חוק