הצעת חוק הגבלת מספר סגני יושב ראש הכנסת

הצעת חוק הכנסת (תיקון - הגבלת מספר סגני יושב ראש הכנסת), התש”ס-1999 בניגוד לנושאי משרות ובעלי תפקידים אחרים, חוק הכנסת אינו מגביל את מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת, שניתן לבחור. מצב זה פוגע באופן ביצוע תפקיד יושב ראש הכנסת ובמעמד של נושאי תפקיד זה. מכנסת לכנסת יש נטייה להגדיל את מספר הסגנים ליו"ר, ולפיכך אין מנוס מהגבלת מספר הסגנים בחוק, כדי לשמור על מספר סגנים סביר ופונקציונלי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בכסלו התש"ס - 15.11.99 1. בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, אחרי סעיף 3 יבוא: "מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת 3א. מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לא יעלה על שבעה." 2. תחילתו של חוק זה מיום כינונה של הכנסת השש עשרה. כנסת ישראלהצעות חוק