הצעת חוק הגבלת פרסום משקאות אלכוהוליים

הצעת חוק הגבלת פרסום משקאות אלכוהוליים, התש”ס-2000 הצעת חוק זו מבוססת על חוק להגבלת פרסומת למוצרי טבק לעישון התשמ"ג - 1993 בשינויים המחוייבים לגבי אלכוהול. מוצע להגביל בחוק את פרסום שתיית משקאות אלכוהוליים וליידע בכל פרסום את הציבור כי שתיית משקאות אלכוהוליים עלולה להזיק לבריאות. הצעות זהות הונחו על שולחן הכנסת השלוש עשרה שסימונה ב'קלח והארבע עשרה ומספרן פ/680 ופ/2134. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד באייר התש"ס - 29.5.2000 1. בחוק זה - "משקה אלכוהולי" - משקה המכיל אלכוהול; "פרסום" - פרסום בעל-פה, בכתב או בדפוס שנעשתה על ידי בעל עניין בשיווק משקה אלכוהולי או מטעמו והמכוונת לציבור או לחלקו; "שיווק" - מכירה, הספקה או יבוא של משקה אלכוהולי, למעט - (1) יצוא; (2) יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בענייני מכס; (3) מכירה בחנויות פטורות מכס; "פרסומת לשם מסחרי" - פרסומת לשם מסחרי של משקאות אלכוהוליים. 2. לא יפרסם אדם שבח לשתיית משקה אלכוהולי. 3. לא יפרסם אדם שתיית משקה אלכוהולי או פרסום שם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה: (1) שידורי רדיו; (2) שידורי טלויזיה; (3) הקרנה פומבית; (4) עיתונות או כל דבר דפוס אחר המיועד בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18; (5) כלי תחבורה ציבוריים פנים-ארציים. 4. (א) לא יפרסם אדם משקה אלכוהולי או שם מסחרי בשלטי חוצות נייחים או ניידים, או בחצרים הפתוחים לציבור, למעט בשלט מותר. (ב) לא יפרסם אדם משקה אלכוהולי שם מסחרי בשלט מותר אלא אם מופיעה בו האזהרה שבסעיף 9 בעברית, במסגרת ובאותיות ברורות וקריאות ממרחק סביר לפי הענין. (ג) בכל פרסום בשלט מותר יכללו רק הפרטים הבאים או מקצתם: שם המשקה האלכוהולי; סימנו ושמו המסחרי; שם היצרן וסימנו המסחרי; דמות חפיסת המוצר ומקום מכירתו; (ד) בסעיף זה - "שלט מותר" - שלט שהוצג כדין על פני בית עסק או בתוכו או על רכב של יצרן, יבואן, סוכן, משווק, מפיץ או מוכר של משקה אלכוהולי או על פני מקום ממכר של משקה אלכוהולי או בתוכו. 5. לא יפרסם אדם משקה אלכוהולי או שם מסחרי בעיתון, או בכל דבר דפוס אחר באמצעות שימוש בשמו, כינויו, תמונתו, תצלומו, או דמותו של אחד מאלה: (1) ידוע שם; (2) בן פחות מ-40 שנים; (3) לובש מדים; (4) לובש תלבושת ספורט או בגד ים. 6. לא יפרסם אדם במהדורה אחת של עתון אחד, או במהדורה אחת של כל דבר דפוס אחר, יותר מפרסם אחת לאותו שם מסחרי. 7. לא יפרסם אדם משקה אלכוהולי בכל דבר דפוס אלא אם כלולה בפרסום, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9: האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העיתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגודלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. 8. (א) לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן משקה אלכוהולי אליו נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות. (ב) לא יפיץ אדם לצרכן משקה אלכוהולי ללא תמורה. 9. (א) לא ישווק אדם משקה אלכוהולי במיכל, אלא אם מודפסת או מודבקת על פני העטיפה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "משרד הבריאות מזהיר - שתיית משקאות משכרים פוגעת במיומנויות הנהיגה ובהפעלת מכונות ועלולה להזיק לבריאות. מומלץ לנשים בהריון לא לשתות משקאות משכרים עקב סיכון למומים מולדים בעובר". האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המלה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה. 10 לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם. 11 (א) העובר על הוראות חוק זה, דינו, ביחיד - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין התשל"ז-1977 ובחבר בני אדם - קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 9 תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל מיכל, וביבוא - על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל מיכל, כעבירה אחת. (ג) חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת היבוא - על היבואן לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא משקאות אלכוהוליים בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד. 12 בעבירה לפי סעיפים 2 עד 7 ייאשמו גם - (1) מי שהביא את הפרסום וגרם בכך לפרסומה; (2) מי שקיבל את הפרסום או את השם המסחרי לפרסום ופרסם אותו. 13 נעשה פרסום למשקה אלכוהולי או פרסום שם מסחרי רואים כאילו נעשה בידי היצרן, ואם היה המוצר מיובא - היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת. 14 מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של משקה אלכוהולי ו לתפוס משקה אלכוהולי שעל מיכליו אין אזהרה: משקאות אלכוהוליים שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה. 15 שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה למלחמה בנגע הסמים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. משקאות משכרים / אלכוהולפרסוםהצעות חוק