הצעת חוק הגדרת לקוח בנק

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הגדרת לקוח), התש”ס-1999 חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, מקנה הגנות רבות ללקוחות של בנקים ומטיל חובות על בנקים ביחסיהם עם לקוחותיהם. ההגנות והחובות האמורות מיועדות להבטיח תום לב וטוהר מידות מצד הבנקים ולהוות משום פיצוי על חוסר השיויון הטבוע, שבין עוצמתו הכלכלית של הבנק מחד לבין עמדתו הנחותה של האזרח הרגיל הנזקק לשירותי הבנק מאידך. בשנים האחרונות התפתח פולמוס משפטי סביב השאלה, אם ערב להלוואה בנקאית (או משכנתא) זכאי לאותן הגנות המוקנות ללקוח עצמו עפ"י החוק האמור. בפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1304/91 טפחות - בנק למשכנתאות לישראל בע"מ נגד אלן ליפרט, (טרם פורסם), נקבע בדעת רוב כי חוק הבנקאות (שירות ללקוח) אינו חל לאור לשונו על היחסים שבין בנק לערב. מוצע בזאת להחיל את חוק הבנקאות (שירות ללקוח) על ערבים, ובכך לספק להם הגנה סטאטוטורית זהה לזו לה זכאי לקוח רגיל. יש לכך הצדקה חברתית וכלכלית, ובמסגרת המגמה הכללית שמאפיינת את החקיקה הישראלית בשנים האחרונות, יש להגן גם על ערבים להלוואות בנקאיות. הצעות חוק זהות הונחו בכנסת ה-13 ובכנסת ה-14, ומספרן תתתק"ח, פ/39. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בכסלו התש"ס-6.12.99 1. ב חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981 , בסעיף 1, בהגדרה "לקוח" בסופה יבוא: "לרבות אדם הנותן ערבות לטובת תאגיד בנקאי למתן שירות לאדם אחר מאותו תאגיד בנקאי". לקוחותהגדרות משפטיותבנקיחסי בנק לקוחהצעות חוק