הצעת חוק היעדרות עובד עקב הריון ולידת בת זוג - דמי מחלה

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידת בת זוג), התש”ס-2000 הצעת חוק זו באה להסדיר את ימי היעדרותו של עובד ממקום עבודתו עקב לידת בת זוגו והסידורים הנלווים לה וכן עקב טיפולים או ביקורות הנערכות משך תקופת ההריון,שבהם נוכחותו רצויה לבת הזוג. מוצע כי היעדרות העובד תזקף על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, במקום עבודתו. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה ומספרן פ/411 ע"י ח"כ מרינה סולודקין, פ/792 ע"י ח"כ איוב קרא, ו-פ/875 ע"י ח"כ גנדי ריגר. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בשבט התש"ס - 31.1.2000 עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות בשל הריון ולידת בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת , כללים בדבר הוכחת הריונה ולידתה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הריון בת הזוג. חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה. לעניין חוק זה, דין המדינה כמעביד כדין כל מעביד אחר. שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. דמי מחלהרפואהלידההריוןהצעות חוק