הצעת חוק היתר הגרלות למוסדות ללא כוונת רווח

הצעת חוק מוסדות ללא כוונת רווח (היתר הגרלות), התש”ס-1999 מוסדות ללא כוונת רווח נמצאים במצוקה כספית קשה ואין באפשרותם לגייס תרומות והיות ואחד הדברים שיוכלו להגביר את התרומות למוסדות אלה הם ע"י הגרלה; על כן באנו בצעת חוק זו. דבר זה יקל במקצת על תקציבי משרדי הממשלה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בטבת התש"ס - 27.12.99 1. על אף האמור בכל דין, מוסד ללא כוונת רווח, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 יהא רשאי לערוך הגרלות, בהתקיים התנאים הבאים: (1) המוסד מתעסק בנושא רווחה, חסד, צדקה, או דת; (2) כל הכספים יינתנו אך ורק לפעילות המוסד הציבורי; (3) המוסד קיים פעילות בהיקף של 500,000 שקלים חדשים; לפחות בשנה שקדמה לעריכת ההגרלה; (4) ההגרלות יהיו בפיקוח רואה חשבון ועורך דין חיצוני; (5) שוויו של פרס יחיד בהגרלה לא יעלה על 200,000 שקלים חדשים; הוראה זו לא תחול על פרס שהוא דירת מגורים. 2. שר האוצר יהא ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו. מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)הימוריםהצעות חוק