הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של משה שרת

הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של משה שרת, התש”ס-2000 הנצחת דמותו ופועלו של משה שרת, כאחת מן הדמויות המשמעותיות ביותר שעיצבו את פני הישוב והחברה הישראלית, הינה חובה וצורך חינוכי - לאומי שחשיבותו עליונה. המחוקק הכיר בחשיבות הנצחת פועלם של דמויות מרכזיות נוספות וחוקק חוקים שמכוחם הוקמו מפעלים ומרכזים חינוכיים המנציחים את פועלם. תכלית ההצעה, לסייע בהפעלתו של אתר הנצחה לזכרו של משה שרת ז"ל, אשר בסיסו מצוי היום בעמותה 'להנצחת משה שרת'. המוסד יכיל ספריה וחדר עיון ויאפשר הוצאה לאור של מורשת משה שרת ואף פעילות עיונית להדגשת פועלו. מוצע להסדיר את פועלו של מרכז ההנצחה ולהניח קווים לניהולו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 פרק א' - מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות את זכרו, פועלו ומורשתו של משה שרת. פרק ב': פרשנות 2. בחוק זה - "המרכז" - המרכז להנצחת מורשת משה שרת; "הארכיון" - ארכיון המרכז; "האתר" - אתר להנצחת מורשת משה שרת; "ההוצאה לאור" - הוצאת כתבי משה שרת; "הגנז", "חומר ארכיוני", "מוסד ממוסדות המדינה" - כהגדרתם בחוק הארכיונים, התשט"ו - 1955; "המכון" - המכון למחקר על שם משה שרת; "מוסד מוכר" - כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; "השר" - ראש הממשלה או שר שייקבע על ידו לענין חוק זה. פרק ג' - המוסדות 3. יוקם מרכז להנצחת זכרו של משה שרת; המרכז יכלול את האתר, ההוצאה לאור, המכון והארכיון. סימן א' - המרכז 4. (א) המרכז יהיה תאגיד. (ב) המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב). המועצה 5. למרכז תהיה מועצה בת שלושה עשר חברים, שימנה השר, ואלה חבריה: (1) 2 נציגים של משרד ראש הממשלה; (2) נציג לפי המלצת שר החינוך, מבין העובדים הבכירים במערכת החינוך; (3) הגנז; (4) איש הסגל האקדמי במוסד מוכר בארץ, מתחום מדעי הרוח, החברה או המשפטים; (5) נציג של הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה. (6) שלושה נציגי העמותה "עמותה להנצחת מורשת משה שרת"; (7) נציג המועצה לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998; (8) נציג המועצה לענין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ"ו-1986; (9) שני נציגי ציבור. 6. המועצה תמנה מבין חבריה, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו. 7. תפקידי המועצה - (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז; (2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל; (3) לאשר את תקציב המרכז. 8. (א) המועצה תתכנס פעם אחת בשנה לפחות. (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות. 9. (א) השר ימנה מבין חברי המועצה ועד מנהל של שמונה חברים, ובלבד שהם - (1) נציג ראש הממשלה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(1); (2) נציג שר החינוך, שמונה לפי סעיף 5(2); (3) הגנז; (4) נציג של הסגל האקדמי, שמונה לפי סעיף 5(4); (5) נציג הרשות המקומית שמונה לפי סעיף 5(5); (6) שני נציגים של העמותה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(6); (7) נציג ציבור מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(9); (ב) הוועד המנהל ימנה מבין חבריו, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו. 10. תפקידי הוועד המנהל - (1) להתוות את קווי הפעולה של המרכז; (2) לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי ראש המרכז ולהביאו לאישור המועצה; (3) לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תכניותיו; (4) לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות. 11. (א) ראה השר כי הוועד המנהל אינו ממלא את תפקידו באופן נאות, יתרה בוועד המנהל בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש הוועד המנהל, כי אם תוך זמן שיקבע לא ימלא הוועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את הוועד המנהל. (ב) לא מילא הוועד המנהל את שהוטל עליו כאמור בסעיף קטן (א), תוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור הוועד המנהל. 12. התפטר הוועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף 11, ימונה ועד מנהל חדש, בדרך הקבועה בסעיף 9, תוך שלושים ימים מיום ההתפטרות או הפיזור, לפי הענין. 13. חבר המועצה וחבר הוועד המנהל לא יקבלו מהמרכז שכר בעד שירותיהם, אך חבר הוועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות הוועד המנהל וכן להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו בשיעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר. 14. חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש לשתי תקופות רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות. 15. חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה. 16. השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או ביושב ראש הוועד המנהל, לפי הענין, להעביר חבר המועצה או חבר הוועד המנהל מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם נבצר מהם, דרך קבע, למלא את תפקידם. 17. קיומם של המועצה או של הוועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם. 18. (א) המועצה, באישור השר, תמנה את ראש המרכז; לראש המרכז ימונה אדם שהוא בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה. (ב) ראש המרכז ימונה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות. 19. תפקידי ראש המרכז - (1) ניהול המרכז - האתר, המכון והארכיון; (2) יישום החלטות הוועד המנהל; (3) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד המנהל; (4) דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז - האתר, המכון והארכיון. 20. (א) הוועד המנהל, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של ראש המרכז. (ב) ראש המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה; (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה; (3) הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון. 21. למרכז ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992; המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דין וחשבון על ממצאיו. סימן ב' - האתר 22. המרכז יקים אתר הנצחה שיכלול ספריה אשר תרכז את כל הספרים, הכתבים והמסמכים של משה שרת ושל ההוצאה לאור וכן ספרים נוספים שעניינם העיקרי בעיותיה המדיניות של ישראל בשנות פעילותו של משה שרת; האתר יוקם בתל אביב. 23. אתר ההנצחה יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו, רבי שיח וימי עיון שנתיים ברמה אקדמית, על היבטים שונים בפעילותו המדינית של משה שרת. 24. (א) הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה חינוכית בת שבעה חברים שתורכב מאנשי חינוך, אנשי משרד ראש הממשלה, בעבר ובהווה, נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז, ונציגי ציבור אחרים. (ב) הוועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו. (ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. 25. הוועדה החינוכית תייעץ לראש המרכז לגבי פעילויות שיתקיימו באתר, לרבות סוגן ותוכנן. סימן ג' -ההוצאה לאור 26. המרכז יקים הוצאה לאור; ההוצאה לאור תפעל להוצאתם לאור של כל כתבי משה שרת, על-פי המלצת שני נציגי העמותה אשר מונו לפי סעיף 9(6). 27. הכתבים שיוצאו לאור על-ידי ההוצאה לאור יכללו, בין היתר, את הכתבים הבאים: (א) הביוגרפיה של משה שרת בשפה העברית. (ב) נאומיו ומאמריו של משה שרת בכנסת, במוסדות ההסתדרות הציונית, במוסדות מפא"י העליונים ובעיתונות. (ג) מכתבי משה שרת מתקופות שונות, על-פי המלצת שני נציגי העמותה,כאמור בסעיף 26. (ד) מיקראות על אירועים ונושאים מרכזיים שבהם היה משה שרת מעורב, על-פי המלצת שני נציגי העמותה, כאמור בסעיף 26. (ה) הוצאתם לאור של הספרים שנכתבו על-ידי משה שרת ואלו שנכתבו אודותיו, על-פי המלצת שני נציגי העמותה, כאמור בסעיף 26. סימן ד' - המכון 28. המרכז יקיים מכון למחקר שיכיל הוצאה לאור, ארכיון וספריה; המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור לפועלו, למורשתו ולפעילותו של משה שרת כמדינאי. 29. לקידום מטרות חוק זה יגבה המכון עדויות על פועלו של משה שרת מפי אנשים שעבדו במחיצתו וכן יעודד מחקרים ויתמוך בפרסום מסות וספרים הממוקדים בפעילותו של משה שרת כמדינאי; כמו כן יקים המכון אתר אינטרנט אינטר-אקטיבי לנושאי משה שרת. 30. (א) הוועד המנהל, בהתייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה מדעית שתורכב משבעה חברים, שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה במוסדות מוכרים בארץ, ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (ב) הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו. (ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה; הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. 31. (א) הוועדה המדעית תאשר תכניות פעולה והצעות שיוגשו לה על ידי ראש המרכז, לרבות הצעות להעסקת חוקרים ולביצוע מחקרים. (ב) הוועדה המדעית תייעץ לראש המכון בכל ענין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון. 32. הוראות סעיפים 15 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית. סימן ה' - הארכיון 33. המרכז יקים ארכיון; הארכיון יהיה חלק מארכיון המדינה והוראות חוק הארכיונים, התשט"ו-1955, יחולו עליו. 34. (א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלו האישי של משה שרת, יהיה נתון לארכיון. (ב) הארכיון יכלול את ריכוז מירב החומר שבכתב, בדפוס, לרבות קטעי עיתונות, בקלטות ובסרטים הנוגעים או עוסקים בפועלו של משה שרת. (ג) כל החומר הכלול בארכיון יקוטלג וימוחשב באמצעות סורק אופטי. (ד) השר לאחר התייעצות עם הגנז ועם ראש המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה, אשר יועבר לארכיון. (ה) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ד) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז. 35. הממונה על הארכיון יתמנה בידי ראש המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז. פרק ד' - הוראות כלליות 36. (א) חבר המועצה, חבר הוועד המנהל, חבר ועדה או עובד המרכז (בסעיף זה - חבר) יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות. (ב) התברר לחבר כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ליושב ראש הוועדה או לראש המרכז, לפי הענין. (ג) לענין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה. (ד) בסעיף זה - "ענין אישי" - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה; "קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר. 37. המדינה תעמיד לרשות המרכז את המקרקעין הדרושים לפעילותו, כפי שתקבע הממשלה או שר שתסמיך לכך. 38. הקמת המרכז תמומן מכספי תרומות; פעילות המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 39, מתקציב המדינה כפי הדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז. 39. (א) המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו; התקציב טעון אישור שר האוצר. (ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה. 40. תנאי העסקתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ועל פי המלצת המועצה. 41. (א) המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר. (ב) המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר; לענין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" - לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים. (ג) המרכז לא יטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר. 42. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל. הנצחההנצחת זיכרוןהצעות חוק